Όλες οι κατηγορίες
EN

νέα της βιομηχανίας

Αρχική σελίδα>Νέα>νέα της βιομηχανίας

Η αρχή λειτουργίας και η τυπική τεχνολογική διαδικασία ολοκληρωμένης επεξεργασίας εξοπλισμού MBR

Ώρα: 2020-04-17 Επισκέψεις: 52

αρχή λειτουργίας:

 

Membrane bioreactor (MBR) process is a new wastewater treatment technology that combines membrane separation technology and biotechnology organically. It uses membrane separation equipment to trap the activated sludge and macromolecular organic matter in the biochemical reaction tank, saving the secondary settling tank. The concentration of activated sludge is therefore greatly increased, the hydraulic residence time (HRT) and sludge residence time (SRT) can be controlled separately, and the hard-to-degrade materials continuously react and degrade in the reactor.

 

Therefore, the membrane bioreactor (MBR) process greatly enhances the function of the bioreactor through membrane separation technology. Compared with traditional biological treatment methods, it is one of the most promising new technologies for wastewater treatment.


 


Typical process flow:

 

This technology is an advanced sewage treatment technology, the core of which is based on immersion high-strength hollow fiber membrane separation and bioreaction technology. It integrates the suspension growth bioreactor with the ultrafiltration membrane separation system and replaces it with the ultrafiltration membrane separation method The secondary sedimentation tank and sand filtration system in the traditional activated sludge treatment system. Its characteristic is that the quality of the treated water is very good, the suspended solids, CODcr, NH3-N, BOD5 and turbidity are very low, and can be directly used as miscellaneous water, such as domestic miscellaneous water other than drinking water, landscaping, car washing, etc .; industrial water , Such as circulating cooling water or directly used as reverse osmosis feed water, production boiler make-up water, and ultra-pure water for the electronics industry.

 

The ultrafiltration membrane is usually directly immersed in the aeration tank, directly in contact with the biological reaction mixture, and the filtered water is pumped through the negative pressure of the filter pump to make the filtered water pass through the external pressure hollow fiber membrane to achieve the function of solid-liquid separation. The pressure difference of negative pressure suction is very low, the maximum is only 2.2 meters of water head, and the energy required for unit treatment of water is small. During the filtration process, air is passed through the bottom of the membrane through a blower.

 

On the one hand, the turbulence generated by the rising airflow has a scrubbing effect on the outer surface of the hollow fiber membrane, which can continuously remove the solid matter adhering to the membrane surface, preventing or reducing the membrane pollution or clogging; on the other hand, this airflow also has Aeration can provide most of the oxygen consumption required for biodegradation. The rest of the oxygen required for biodegradation is also completed by the diffusion aeration system. The excess sludge generated in the biological reaction is directly discharged from the ultrafiltration membrane pool.