සියලු ප්රවර්ග
EN

කර්මාන්ත ප්රවෘත්ති

මුල් පිටුව>පුවත්>කර්මාන්ත ප්රවෘත්ති

ඒකාබද්ධ MBR අපද්‍රව්‍ය පිරිපහදු උපකරණවල සැලසුම් මූලධර්ම

කාලය: 2020-02-18 වැදුම්: 50

The following introduces the design principles of integrated sewage treatment equipment, I hope to help everyone:
1. According to local conditions, construct a beautiful sewage treatment on the existing site and coordinate with Zhou Wei building;
2. Strictly implement the national regulations on environmental protection and ensure that the discharged water index meets the national and local Contaminants discharge specifications;
3. Adopt the current domestic perfect and practical processing technology to achieve the goal of governance smoothly and steadily;
4. Under the above prerequisites and requirements, achieve less investment and low operating expenses;
5. The technical route is simple and clear, and the operation and management are convenient.