සියලු ප්රවර්ග
EN

කර්මාන්ත ප්රවෘත්ති

මුල් පිටුව>පුවත්>කර්මාන්ත ප්රවෘත්ති

අපජල පවිත්‍රකරණය එතරම් වැදගත් වන්නේ ඇයි?

කාලය: 2020-06-04 වැදුම්: 57

According to the source of sewage, sewage treatment is generally divided into production sewage treatment and domestic sewage treatment. In addition, it can also be classified according to the nature of sewage. They are natural pollution and man-made pollution.


Usually these sewage contains many harmful substances, such as heavy metals, pathogenic microorganisms, organic chemicals and so on. If the wastewater is not treated before it is discharged, it will seriously pollute the ecological environment on which people depend.


Generally speaking, when the environment and resources are destroyed and the ecological balance is imbalanced, it is difficult to recover and sometimes cannot be recovered within ten years, decades, or even hundreds of years. 


Therefore, any enterprise attempting to sacrifice the environment and resources at the expense of temporary economic development will not only not be tolerated by national law, but will also limit the survival and development of the enterprise.


There are many methods for treating sewage, which can be summarized as physical method, chemical method and biological method, etc.


MBR technology wastewater treatment system is one of the more commonly used technologies in recent years. The use of MBR membrane bioreactor can effectively purify sewage and achieve the purpose of recycling water resources.