Všetky kategórie
EN

Správy priemyslu

home>Správy>Správy priemyslu

O spoločnosti COD, BOD

Čas: 2020 06 - 29 Zobrazenie: 28

Čo je to COD?

CHSK (Chemická spotreba kyslíka): Za určitých podmienok množstvo oxidantu spotrebovaného pri úprave vzoriek vody určitým silným oxidantom.


CHSK odráža stupeň znečistenia vo vode. Čím väčšia je spotreba chemického kyslíka, tým závažnejšie je znečistenie organických látok vo vode.


CHSK sa vyjadruje v mg / l a kvalita vody sa môže rozdeliť do piatich kategórií:

CHSK prvej kategórie a druhej kategórie je ≤15 mg / l, čo v zásade môže spĺňať normu pre pitnú vodu a voda s hodnotou vyššou ako druhá kategória sa nemôže použiť ako pitná voda.


Tretia kategória CHSK ≤ 20 mg / L, štvrtá kategória CHSK ≤ 30 mg / L a piata kategória CHSK ≤ 40 mg / L sú znečistenou kvalitou vody. Čím vyššia je hodnota CHSK, tým závažnejšie je znečistenie.


Čo je to BOD?

BSK (Biochemická spotreba kyslíka): V aeróbnych podmienkach je hmotnostná koncentrácia rozpusteného kyslíka potrebná v biochemickom procese mikrobiálneho rozkladu organických látok vo vode.


In order to make BOD detection values comparable, a five-day cycle is generally specified, and the consumption of dissolved oxygen in the water is measured, which is called the five-day biochemical oxygen demand and is recorded as BOD5.


BSK je indikátorom monitorovania životného prostredia, ktorý sa používa na monitorovanie znečistenia organických látok vo vode. Organické látky sa môžu rozkladať mikroorganizmami. V tomto procese je potrebné konzumovať kyslík. Ak rozpustený kyslík vo vode nie je dostatočný na to, aby uspokojil potreby mikroorganizmov, je vodný útvar v znečistenom stave.


Aký je vzťah medzi CHSK a CHSK?

CHSK (chemická spotreba kyslíka) je množstvo kyslíka spotrebovaného oxidáciou odpadových vôd chemickými látkami a BSK (biochemická spotreba kyslíka) množstvo kyslíka spotrebovaného oxidáciou mikroorganizmov v odpadových vodách. Vyššia spotreba kyslíka znamená viac organických znečisťujúcich látok vo vode.


Tradične predstavuje CHSK (chemická spotreba kyslíka) v podstate všetku organickú hmotu v odpadových vodách a BSK (biochemická spotreba kyslíka) predstavuje biologicky rozložiteľnú organickú hmotu v odpadových vodách. Preto rozdiel medzi CHSK a BSK môže predstavovať organickú hmotu, ktorú nie je možné biodegradovať v odpadových vodách.